Dongeng bahasa sunda dan undur-unsurnya, Sireum jeung Gajah

Jaman baheula aya sireum keur ngarak rajana, ngaliwat kana alur jajalaneun gajah. Keur ramé ngarak, jol datang gajah. Sireum nu sakitu keur nakleukna téh, teu antaparah deui, leyé-leyé baé ditincakan, bongan cenah maké ngaliud di jajalaneun. Atuh lain ratus deui, tapi aya rébuna sireum anu paéh téh.

Barang raja sireum ningal baladna réa nu paéh, kacida ambekna, tuluy susumbar, “Éh Sakadang Gajah, sato nu telenges, nu teu boga ras-rasan ka papada mahluk, rasakeun pamales ti kami. Ulah adigung asa aing. Engké di Jumaah Kaliwon, urang perang tanding jeung kami!”

Walon gajah bari seuri, “Rék ngajago Sakadang Sireum téh? Lamun enyaan, hég ku kami didagoan! Di mana hayang perang téh?”

“Tuh di ditu, di handapeun tangkal waru nu itu, nu condong ka jalan!”
gancang, gajah nuluykeun deui lampahna. Ari raja sireum teu talangké deui, tuluy baé nabeuh tangara, ngumpulkeun kabéh baladna. Teu sabaraha lila, balad sireum téh geus nakleuk di tegalan.
Ceuk Raja sireum, “Éh balad kami kabéh! Di Jumaah Kaliwon kaula rék perang tnding jeung Sakadang Gajah, tuh handapeun tangkal waru nu itu! Ku sabab éta, kaula ménta ka aranjeun sakabéh ulah sisingeun, kudu pada digarawé. Saréréa kudu nyieun lombang sing gedé pikeun piruang. Nya palebah waru nu itu kudu nyieun piruang téh. Prak geura digarawé ti ayeuna. Tapi kadé jukutna mah ulah ruksak, kudu angger baé kawas ayeuna. Dikorowot ti jero baé, taneuhna engké sésakeun, tuh kira sakandel papan beunang Sakadang Manusa, ka luhurna mah.”

Balad sireum saur manuk, kabéh pada jangji rék pada suhud digarawé, sarta pada sanggup anggeus dina waktu tujuh poé.

Saomong balad sireun teu nyalahan, dina waktu tujuh poé piruang téh geus bérés. Ti luhurna teu katara, teu jiga piruang meueus-meueus acan, kawantu buatan par ahli nerus bumi.

Barang nepi kana waktuna, kana poé Jumaah Kaliwon téa, subuh kénéh Raja Sireum geus ngabedega sisi piruang beulah kulon, nyahareup ngétan. Saksi-saksi geus karumpul, nyaéta: Sakadang Peucang jeung Sakadang Monyét.

Wanci haneut moyan, jol Sakadang Gajah ti beulah wétan maju ka kulon, nyampeurkeun Raja Sireum.
Jauh kénéh ogé Raja Sireum geus celuk-celuk nangtang ka Sakadang Gajah, “Gancang ka dieu Sakadang Gajah, ieu sihung kami geus seukeut meunang ngasah tujuh poé tujuh peuting, geus sadia bakal maéhan sampéan. Lamun enya sampéan sakti, gancang geura rontok kami!”

Barang gajah ngadéngé panangtang Raja Sireum kitu, jol suruwuk baé narajang. Tapi cilaka, teu kungsi nepi, da awakna kaburu tigebrus mantén kana piruang, sukuna tipitek. Sakadang Gajah adug-adugan méakeun tanaga hayang kaluar tina piruang, tapi weléh teu bisa. Tungtungna béak tanaga ngajoprak teu bisa walakaya.
Ceuk raja Sireum ka balad-baladna, “pék ayeuna geura hanca ku aranjeun éta sato telenges téh!”

Balad sireum nu réana mangyuta-yuta, bareng narajang, napuk kana sakujur awak Sakadang Gajah. Gajah ripuh dicocoan ku sireum. “ampuuun…ampuuun!” Sakadang Gajah tulung-tulungan ménta ampun. Manéhna taluk tarima éléh, jeung jangji moal deui-deui ngaganggu ka bangsa sireum.

Ti dinya riwayatna, aya paribasa “Sireum ogé ditincak-tincak teuing mah sok ngalawan”. Atuh lamun aya nu suten, jempol anu jadi perlambang gajah, éléh ku cinggir anu jadi perlambang sireum

[tina buku Sabasa 1A (Revisi) kaca 56 – 58]
Pedaran
Unsur-unsur dongéng:
1) Téma = jejer utama atawa inti persoalan carita
2) Palaku = nu ngalalakon/inti persoalan carita (B. Ina. Pelaku)
3) Galur = runtuyan carita/kajadian (B. Ina. Alur)
4) Latar = tempat jeung waktu lumangsungna carita
4 Golongan Dongéng:
1) Parabel = nyaritakeun kahirupan jalma di masarakat atawa dina sajarahna. Conto: Prabu Siliwangi, Kéan Santang, Si Kabayan
2) Fabel = nyaritakeun kahirupan sasatoan. Conto: Kuya jeung Monyét, Peucang keuna ku Leugeut, Gagak jeung Anjing
3) Légénda (sasakala) = nyaritakeun asal-usul kajafian hiji tempat, barang, sasatoan atawa tutuwuhan. Conto: Sasakala Arcadomas, Sasakala Gunung Tangkuban Tampomas, Mula Nagara Baduy, Sasakala Maung Sancang, Sasakala Paré.
4) Mite = nyaritakeun mahluk gaib, siluman atawa jurig. Conto: Kuntilanak, Munjung, Dirawu Kélong

sumber: tatapakan.wordpress.com

Dongeng bahasa sunda, sasakala lauk jeung sero

Numutkeun hiji katerangan mah jaman baheulana sasatoan téh kabeh bisa nyarita saperti jelema, katurug-turug boga karajaan sorangan gabungan sasatoan. Ari anu jadi rajana nya éta sakadang macan. Raja leuweung nu pohara pikagilaeunana tapi bijaksana.

Dina hiji poé di éta nagara sasatoan téh, aya anak séro keur anteng ulin, torojol aya kuda nu kaparengan liwat ka éta tempat. Kalawan teu dihaja, éta anak séro téh katincak ku kuda da beungeut kuda kaeurad ku rambat lancah nu aya hareupeunana. Bari teuing ti mana béejana éta kajadian téh éar saharita yén anak séro katincak kuda nepi ka hanteuna. Teu lila indung séro laporan ka raja. Harita téh pareng merbayaksa masualkeun perkara katincak anak séro.

Teu lila, raja mariksa kuda kalawan sora wibawaan.

“Hey kuda bener anjeun geus boga dosa nincak anak séro? Ceuk raja.

“Dawuh Gusti abdi teu rumasa lepat margi pangna abdi nincak anak séro abdi nuju leumpang panon abdi tikudawet ramat lancah nu ngahaja dipasang di jajalaneun. Tuh nu lepat mah lancah juragan.”

“Bener séro, nu salah mah lain kuda tapi lancah. Lancah, naha bener manéh masang ramat di jalan?” ceuk raja ka lancah.

“Leres ari masang ramat téa mah. Ngan sanes badé ngajaring kuda, tapi keuheul ku papatong bongan gawéna ngan ngéngklak baé ngigel ku abdi badé dijaring. Janten nu lepat mah papatong,” ceuk lancah.

“Bener manéh papatong gawé nga ngengklak baé? Ngigelan saon?

“Nun abdi Gusti teu lepat da abdi mah ngigelan bangkong bongan teu eureun ngendang baé, nya ku abdi diigelan, jadi tuh nu lepat mah bangkong.”
“Bangkong, naha manéh make ngendang baé?”

“Gusti abdi teu lepat da abdi mah sanes ngedang tapiu seuri, nyeungseurikeun tutut da mani agul boda imah gé ngan dibabawa baé ka mamana.”

“Tutut, bener manéh ngan mamawa baé imah, naon sababna?”

“Abdi mamawa baé imah téh sabab abdi sieun ku cicika, sieun diduruk da mamawa baé seuneu.”

“Hey cicika, naha manéh mamawa baé seuneu enya rék ngaduruk imah tutut?”

“Gusti, abdi mamawa seuneu téh abdi mah néangan keuyeup bongan sok ngorowotan baé tambakan balong, upami ku abdi dicaangan mah liren ngorowotan tambakanana téh.”

“Keuyeup naha manéh sok ngorowotan tambakan balong?”

“Nun Gusti, abdi teu lepat da abdi mah ngorowotan tambakan balong sotéh keuheul ku lauk asa kapuji sing jareprét teu kaop aya cai, matak ku abdi disaatan caina ngarah teu asa kapuji teuing.”

“Lauk emas naha manéh make sing jarepréet baé teu kaop aya cai? Sok jawab naon sababna?”

Lauk emas ukur ngabigeu, manéhna malah ngahuleung. Atuh puguh baé raja beuki ambek. Tungtungna lauk emah téh diprékprék ku raja.

“Tuh séro pék hakanan lauk emas ku manéh itung-itung ngagantian anak manéh nu katincak ku kuda,” ceuk raja bari ambek kacida.

Nya ceuk ujaring dongéng, ti harita séro téh sok ngahakanan lauk dibalong.** (Dicaritakeun deui ku: Dika / Galura)

sumber: archive69blog.blogspot.com

Dongeng bahasa sunda, si kabayan ngala roay

Dina hiji peuting Si Kabayan diajak ngala roay ku mitohana. Isukna, isuk-isuk bral ka haruma, rada jauh ti lemburna. Di jalan taya nu ngomong sakemék-kemék acan, sumawonna Si Kabayan da puguh tunduheun kénéh. Tuman héés nepi ka beurang, ari ieu isuk kénéh geus digugubrag dititah hudang.

“Teu kaharti ku mitoha,” ceuk dina pikirna, Sakitu geus kolot na aya kadedemes-kadedemes teuing kana dunya téh. Na keur naon dunya ari lain keur nyenangkeun awak? Ari ieu kalah jadi hukuman. Keun sia geura engké…”

Barang nepi ka huma pék ngala roay. Mitohana pohara getolna. Ari Si Kabayan mah meueus-meueus randeg, meueus-meueus janteng, teu kaur beubeunangan balas ngahuleng jeung ngarahuh bawaning sangeuk digawé. Siga-sigana mah rada mumuleun Si Kabayan téh.

Luak-lieuk, béh karérét karung wadah roay. Jol aya ingetan pikasenangeun. Gelenyu Si Kabayan imut.

“Mitoha! Mitoha!”

“Heuy!”

“Kula rék ka cai heula ieu mules beuteung. Bisi rada lila, dagoan nya! Ati-ati mun mitoha ninggalkeun!”

“Heug! Ulah lila teuing baé.”

“Kumaha engké wé, da kasakit mah ari datang kawas kilat, ari undur kundang iteuk.”

Bari ngomong téh mitohana tonggoy baé ngalaan roay teu luak-lieuk. Si Kabayan sup asup kana karung wadah roay. Awakna dipurungkutkeun bari ngareumpeukkan manéh ku roay nepi ka teu katémbong.

Barang bro mitohana ngabrukkeun roay kana karung, dideuleu karung geus metung, ret ku manéhna dicakupkeun dipocong ditalian, dijungjung-jungjung. “Duh beurat naker,” omongna. Geus kitu gék diuk ngadagoan Si Kabayan.

Si Kabayan didagoan téh ambleng baé, sedeng poé geus reup-reupan. “Naha Si Kabayan bet ambleng baé?” ceuk mitohana ngomong sorangan.

“Moal salah meureun terus balik da gering. Éta mah Si Kabayan, naha aya mangkeluk. Benerna mah bébéja heula ka kolot, rék balik téh. Ieu mah léos baé. Aya jelema.”

Rigidig karung roay dipanggul. Édas beurat naker,” omongna.

“didedet teuing, ieu mani teuas kieu”. Bari dirampa-rampa karungna.

Barang datang ka imah, sok diteundeun di dapur dina raranjangan. Tuluy dibuka beungkeutan karung téh ku mitoha awéwé, bari ngomong, “Euleuh cukul pelak roay urang téh nya, mani sakieu lobana.”

“Hih, tacan kaala kabéh éta gé, da kaburu pinuh, karungna leutik teuing,” jawab mitoha lalaki, “Kakara gé saparona meureun. Bari étaeun, manéhna, teu ngadéngé Si Kabayan, kumaha geringna?”

“Baruk gering? Teu nyaho kaula mah. Panyana jeung andika ka huma.”

“Puguh baé tadi isuk, tapi ti dituna balik ti heula, nyeri beuteung.”

“Aéh-aéh, kutan! Cik manéhna ieu bantuan ngudulkeun roay, bet beurat naker.”

Ana bro téh diudulkeun ku duaan, burulu roay bijil sabagian da sereg dina liang karung. Ku sabab mereketengteng karungna dihantem digeujleug-geujleug, na…ana boréngkal téh Si Kabayan ragrag kana raranjangan morongkol. Mitoha awéwé ngajerit bawaning ku reuwas. Mitoha lalaki ngejat mundur ka tukang awahing ku kagét.

Si Kabayan, “Hé, hé, hé, da capé!” Bari balaham-béléhém.

“Si Bedul téh geuning Si Kabayan,” ceuk mitoha awéwé.

“Da capé, mitoha! Jeung ieuh, ku ngeunah dipunggu ku mitoha téh.”

“Aya adat-adatan, na sia kitu peta ka kolot téh!” ceuk mitoha awéwé. Ari mitoha lalaki léos baé ka imah. Haténa ngunek-ngunek ambek, hayang males.

“Isuk mah anggeuskeun ngala roay téh jeung Bapa, Kabayan! Sing bener ulah goréng polah kitu ka kolot pamali deuleu matak doraka,” ceuk mitoha awéwé.

“Heug, moal mitoha.”

Isukna bral Si Kabayan jeung mitoha lalaki ka huma deui. Datang-datang rétop metikan roay, garetol naker. Mitohana rét deui rét deui ngarérét ku juru panon ka Si Kabayan. Si Kabayan tonggoy baé ngalaan roay. Sigana mah inget kana papatah mitoha awéwé, éstuning junun ayeuna mah kana gawéna téh.

Nempo Si Kabayan jongjon digawé, kuliwed les baé mitohana téh. Si Kabayan mah terus baé ngalaan roay nepi ka karungna téa pinuh pisan. Ret dipangrodkeun liang karung téh. Reketek ditalian.

“Na kamana mitoha bet euweuh? Moal salah ninggalkeu meureun, keuheuleun kénéh urut kamari. Kajeun ah! Aing gé rék balik. Rék digusur baé ieu karung téh, da teu kabawa dipanggul mah,” bari ngomong kitu, bluk karung téh digulingkeun. Durugdug digusur.

“Kabayan! Kabayan!” Ceuk sora jero karung. “Ieu aing, mitoha sia ulah digusur!”

Reg Si Kabayan eureun, “Ah puguh roay, roay!” Bari gaplok dipeupeuh karung téh. Durugdug deui digusur.

“Kabayan! Bapa deuleu ieu, lain roay!”

Roay! Roay!” Bari terus digusur.

Barang datang ka dapur, gebrug ditinggangkeun kana rarangjangan, “Ek!” Sora jelema nu titeundeut.

“Tah mitoha awéwé, roay sakarung!” Bari léos manéhna mah indit ka cai.

Barang diudulkeun eusina, gurubug salakina ragrag bari gegerungan. Awakna daronglak raraheut urut digugusur anu sakitu jauhna. Pamajikanan teu kira-kira kagéteunana Tuluy diubaran ku cilebu. Meunang dua poé mitoha lalaki teu bisa hudang-hudang acan.

(Tina Lima Abad Sastra Sunda, karya Wahyu Wibisana, spk.)
ayahama.com

Proposal kegiatan halal bil halal setelah bulan ramadhan

Proposal kegiatan halal bil halal setelah bulan ramadhan

PANITIA KEGIATAN HALAL BIL HALALKARANG TARUNA CIBITUNG
Dusun Cibitung Desa Sukasari Kec. Tambaksari
C I A M I S

Nomor : 23/VIII/KT-HBH/2011
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bundel
Perihal : Permohonan dana
Kegiatan Halal bil Halal dan Hiburan 
Tahun 2011
Kepada Yth. :
Bapak/ Ibu/ Saudara Para Donatur di Tempat

Proposal kegiatan halal bil halal setelah bulan ramadhan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali memeriahkan Hari Raya Iedul Fitri tahun 1432 H ini.
Dalam memperingati dan memeriahkan Hari Raya Idhul Fitri 1429 H, kami selaku muda-mudi yang tergabung dalam organisasi KARANG TARUNA yang berada di Dusun Cibitung Desa Sukasari, akan mengadakan Halal Bil Halal dan Hiburan, dimana untuk menjamin kelangsungan kegiatan serta mendukungnya sampai selesai dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Sedangkan dana yang kami miliki jumlahnya sangat terbatas dan kurang untuk mendukung acara tersebut.
Maka dari itu kami membutuhkan bantuan dan partisipasi dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat berkenan memberikan bantuan danannya demi merealisasikan kegiatan tersebut (estimasi dana terlampir).
Demikian permohonan kami buat, besar harapan kami untuk dapat dikabulkannya permohonan ini. Atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.
Wassalmu’alaikum Wr. Wb.
Cibitung, 23 Agustus 2011
Panitia Pelaksana
D SUTARMAN

Ketua
KARANG TARUNA
UJANG SARNA


Mengetahui,
Kepala Dusun Cibitung
K A R N A D I

PROPOSAL KEGIATAN
HALAL BIL HALAL DAN HIBURAN
DALAM RANGKA HARI RAYA IEDUL FITRI TAHUN 1432 H / 2011 M

I. PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Baru saja kita menyambut datangnya bulan Ramadhan dengan berucap, "Marhaban ya Ramadhan." Begitu kita dengan suka cita menyambut bulan Ramadhan, bulan penuh barakah, rahmat, hidayah, kemuliaan saat ia hadir. Tapi kini bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah, anugerah dan kemuliaan ini akan beranjak pergi meninggalkan kesedihan karena perpisahan dengannya.
Tibalah hari kemenangan, kebahagiaan tentunya akan dirasakan setiap keluarga di hari Idul Fitri. Di hari nan fitri ini, ada momen indah yang tak boleh dilewatkan. Ya, hanya saat Lebaranlah, sebuah keluarga besar bisa bertemu dan sebuah forum halal bil halal. Di Hari Raya Idul Fitri ini biasanya kita saling memaafkan dan bersilaturahmi satu sama lainnya. Pendek kata pada hari ini kita bersukacita dan berbahagia atas kemenangan yang kita raih.
Bagai sebuah tradisi di daerah kita, biasanya Halal bil halal dilaksanakan dengan menambah unsur hiburan di dalamnya, seperti permainan ketangkasan, pentas seni dan sebagainya. Baik itu untuk anak- anak, remaja maupun orang tua. Yang tentunya masih dalam batas norma- norma yang ada.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN
I.2.1 Maksud
Adapun maksud diadakannya kegiatan ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena kita telah melaksanakan Ibadah Puasa Ramadhan, dan sebagai media silaturahmi antar warga Cibitung dengan warga Peratau khususnya, dan kita semua sebagai umat muslim pada umumnya.
I.2.2 Tujuan Kegiatan
Adapun tujuan diadakannya acara ini :
a. Untuk mengisi dan memeriahkan Hari Raya Iedul Fitri,
b. Untuk saling memaafkan antara Warga Cibitung dan warga perantau,
c. Mempererat tali silaturahmi antar warga Dusun Cibitung Dengan Warga perantau,
d. Media hiburan bagi warga,
e. Memupuk jiwa sportifitas dalam berlomba di antara para peserta,
f. Memupuk semangat kebersamaan antar generasi untuk memperkuat persatuan warga.

I.3 DASAR KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah Karang Taruna Dusun Cibitung pada tanggal 22 Agustus 2011.

II. ISI PROPOSAL
II.1 TEMA KEGIATAN
Kegiatan yang mengedepankan kebersamaan warga antar generasi serta kegiatan anak-anak yang bersifat mengembangkan daya kreatifitas, ketrampilan, ketangkasan dan sportifitas.

II.2 MACAM KEGIATAN
1. Perlombaan / permainan
a. Panjat pinang
b. Perlombaan untuk anak-anak
c. Perlombaan untuk remaja
d. Perlombaan untuk ibu- ibu
2. Pertandingan sepak bola antara TIM INTI CIBITUNG vs TIM PERANTAU
3. Acara Malam halal bil halal
a. Silaturahmi antara warga Cibitung dengan warga perantau
b. Pentas seni
c. Santapan rohani

II.3 PESERTA
Peserta dalam kegiatan ini adalah seluruh warga Dusun Cibitung dan warga Perantau.


II.4 WAKTU dan TEMPAT PELAKSANAAN
1. Perlombaan / permainan
Hari dan tanggal : Rabu, 31 Agustus 2011
Waktu : Pukul 08.00 s.d selesai
Tempat : Lingkungan Rt. 01 Rw. 07
(Dekat Balai Dusun Cibitung)
2. Pertandingan sepak bola antara TIM INTI CIBITUNG vs TIM PERANTAU
Hari dan tanggal : Rabu, 31 Agustus 2011
Waktu : Pukul 16.00 s.d selesai
Tempat : Lapang sepak bola Cibitung
3. Acara Malam halal bil halal
Hari dan tanggal : Rabu, 31 Agustus 2011
Waktu : Pukul 20.00 s.d selesai
Tempat : Balai Dusun Cibitung

II.5 SUSUNAN KEPANITIAAN
Pelindung : Kepala Dusun Cibitung
Penasehat : Ujang Sarna (Ket. Karang Taruna Cibitung)
Panitia Pelaksana
Ketua Pelaksana : D. Sutarman (Salim)
Sekretaris : Ani S Devi dan Novi
Bendahara : Soleh H
*Seksi-seksi*
1. Seksi Acara Malam Syukuran
Koordinator : Felik
Anggota : Ramdhan, Lina, Linlin.

2. Seksi Perlombaan Anak-Anak
Koordinator : Nani D
Anggota : Dedi, Agus, Gita, Resi.

3. Seksi Umum & Dokumentasi
Koordinator : Ojak
Anggota : Ryan, Maman, Cucu
II.6 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal rinci pelaksanaan kegiatan akan ditetapkan dan diumumkan kemudian.

III. RENCANA ANGGARAN BIAYA
III.1 PENGELUARAN
1. Seksi Kesekretariatan Rp. 50.000,-
2. Perlombaan / permainan:
a. alat dan bahan perlombaan Rp. 200.000,-
b. hadiah hadiah Rp. 800.000,-
3. Acara Malam halal bil halal Rp. 1.000.000,-
4. Seksi Umum & Dokumentasi Rp. 100.000,-
5. Lain lain Rp. 200.000,-
Total Rp. 2.350.000,-
Terbilang : (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

III.2 SUMBER DANA
1. Untuk kegiatan ini dana yang kami miliki adalah Rp. 300.000,-
2. Dan untuk kekurangannya kami menargetkan :
a. Dari sumbangan warga setempat Rp. 500.000,-
b. Dari sumbangan para warga perantau Rp. 1.550.000,-

IV. PENUTUP
Demikian proposal ini kami buat. Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i. Semoga acara yang kami rencanakan ini dapat terlaksana sebagaimana yang kita harapkan dan dirihoi oleh Allah SWT dan senantiasa mendapatkan perlindungan-Nya, amiin.. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami ucapkan terima kasih

sumber : nicomalaikathujan.blogspot.com

Proposal kegiatan pesantren kilat di bulan Ramadhan sekolah dasar

Proposal kegiatan pesantren kilat di bulan Ramadhan sekolah dasar

A.  PENDAHULUAN
Bulan Ramadhan adalah merupakan bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan Allah SWT. Pada bulan tersebut juga merupakan salah satu media tarbiyah/pendidikan yang diperuntukkan kepada umat yang beriman untuk melatih diri agar menjadi hamba Allah yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Agar nafsu yang notabene cenderung terhadap hal-hal yang buruk, mengarah ke jalan setan, dapat diarahkan dan menjadi kekuatan untuk dapat mendekatkan diri kepada jalan yang diridloi dan dirahmati Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an surat Yusuf ayat: 53 yang berbunyi:
...  إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى ...
Artinya: … Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada yang buruk kecuali apa yang dirahmati Tuhanku … (QS. Yusuf: 53)

            Bulan Ramadlan juga merupakan merupakan bulan dimana Allah SWT melipat gandakan pahala bagi setiap hamba-Nya yang berbuat amal shaleh dengan lipatan yang tidak dapat dihitung dengan hitungan manusia. Hal tersebut sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi :
 ... كل عمل بن أدم  يضاعف بعشر وسبع مأة ضعف إلا الصوم  يدع  شهوته وطعامه وشرابه  من أجلي ألصيام   لي وأنا أجزي به  ...
Artinya: … Setiap amal (shaleh) bani Adam dilipatkan sepuluh dan tujuh ratus kelipatan kecuali puasa, (orang yang berpuasa) meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya untuk menuju-Ku (Allah). Puasa adalah untuk-Ku dan Aku (Allah sendiri) yang memperhitungkan/memberikan pahalanya …  

Dengan mencermati keutamaan-keutamaan bulan Ramadlan sebagaimana tersebut di atas, maka kita akan menjadi hamba Allah yang merugi bilamana kita tidak dapat mengisi dan memanfaatkan bulan Ramadlan ini dengan melatih diri (tarbiyatun-nafsi) dan  memperbanyak amalan-amalan serta kegiatan yang positif sebagai bentuk investasi kekayaan kita yang sebenarnya (amal shaleh) sebagai bekal hidup kita di dunia sampai di akherat kelak.
Disamping itu kita juga punya tanggungjawab yang besar untuk mengantar, mendidik dan membimbing anak didik kita di SD Negeri Cemani 06 Grogol Sukoharjo agar kelak menjadi anak yang memiliki kemampuan mengendalikan hawa nafsunya dan mempunyai dorongan dan motivasi yang tinggi untuk senantiasa beramal shaleh serta menjadi putra-putri yang shaleh dan shalihah di masa yang akan datang. Agar tujuan yang mulia tersebut dapat tercapai maka kita perlu membuat bentuk formula kegiatan-kegiatan yang dapat mengantar dan mengarahkan anak guna tercapainya tujuan yang mulia tersebut.
B.  LATAR BELAKANG
Kita semua mengetahui bahwa pada masa sekarang ini terjadi kemerosotan kepribadian dan akhlaq dari semua lini masyarakat yang disebabkan dari dampak negatif dari kemajuan dunia informasi baik elektronik maupun cetak dan globalisasi yang tidak bisa dibendung lagi. Sehingga sangat mudah mempengaruhi pola pikir, kepribadian dan akhlak anak.
Oleh sebab itu dari paparan di atas yang berkenaan dengan momen Ramadlon dengan berbagai fungsi dan fadilah-fadilahnya serta peranan dan tanggungjawab kita sebagai pendidik yang harus dapat mengantar, mendidik dan membimbing anak didik kita di SD Negeri Cemani 06 Grogol Sukoharjo agar kelak menjadi anak yang memiliki kemampuan mengendalikan hawa nafsunya dan mempunyai dorongan dan motivasi yang tinggi untuk senantiasa beramal shaleh serta menjadi putra-putri yang shaleh dan shalihah di masa yang akan datang.
Agar tujuan yang mulia tersebut dapat tercapai maka kita perlu membuat bentuk formula kegiatan-kegiatan yang dapat mengantar dan mengarahkan anak guna tercapainya tujuan yang mulia tersebut. Rencana kegiatan yang akan kita adakan pada bulan Ramadlan ini adalah “Pesantren Kilat”, dan diakhiri dengan buka bersama.
C.  NAMA KEGIATAN         : Pesantren Kilat
D.  TUJUAN   
Pelaksanaan kegiatan pesantren kilat yang diselenggarakan di SDN Cemani 06 tersebut bertujuan:
1.      Agar siswa-siswi SDN Cemani 06 Grogol Sukoharjo menjadi anak didik yang memiliki kemampuan mengendalikan hawa nafsunya
2.      memiliki dorongan dan motivasi yang tinggi untuk senantiasa beramal shaleh serta menjadi putra-putri yang shaleh dan shalihah di masa yang akan datang.
E.   WAKTU                            : Hari/Tanggal : Senin-Rabu, 10 – 11 Agustus 2012
F.   TEMPAT                            : SD Negeri Cemani 06 Grogol Sukoharjo
G.  ESTIMASI DANA
1.      Buka berama @ pertemuan Rp 7,000 guru dan semua siswa
124 pertemuan x Rp 7.000                                                       : Rp     868.000
2.      Tenaga persiapan dan kebersihan                                              : Rp       50.000
3.      Hadiah pemenang lomba cerdas cermat        
                                                            - juara 1           Rp   50.000
                                                            - juara 2           Rp   35.000
                                                            - juara 3           Rp   25.000 +
                                                                                    Rp 110.000       : Rp    110.000
                                                            Jumlah total                                : Rp 1.280.000

H.  SUSUNAN PANITIA                  : (Terlampir)
I.     JADUAL PELAKSANAAN        : (Terlampir)
Demikian proposal kegiatan ini saya ajukan, atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan banyak terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Cemani,   6 Agustus 2012
Mengesahkan
Kepala SDN Cemani 06 Grogol

Dra. Sri Lestari
NIP.19631005 198405 2 007

Ketua Panitia

Mukhamad Muhtarom, S.Pd.I
NIP.19690224 200604 1 002


Lampiran. 1


SUSUNAN PANITIA
KEGIATAN PESANTREN KILAT
SDN CEMANI 06 GROGOL SUKOHARJOPENANGGUNG JAWAB    : Dra. Sri Lestari (Kepala Sekolah SDN Cemani 06)

KETUA                                  : M. Muhtarom, S.Pd.I

WAKIL KETUA                    : Supadi, S.Pd

SEKRETARIS                       : Bringgono, S.Pd.K

BENDAHARA                      : Indyah Marnani, S.Pd

PELAKSANA KEGIATAN : 1. Siti Zainabun
                                                  2. Siswantini
                                                  3. Turmiyati, A.ma
                                                  4. Sri Bekti, S.Pd
                                                  5. Endah. S, S.Pd 

PEMBANTU UMUM           : Semua Guru dan Karyawan SDN Cemani 06Cemani,   6 Agustus 2012

              Mengetahui
Kepala SDN Cemani 06 Grogol


             Dra. Sri Lestari
  NIP.19631005 198405 2 007

sumber: sdncemani6.blogspot.com

Contoh Proposal kegiatan pesantren kilat/diklat di bulan ramadhan

Contoh Proposal kegiatan pesantren kilat/diklat di bulan ramadhan

I.     PENDAHULUAN
Anak – anak  dengan segala vitalitasnya menyimpan sejumlah potensi yang patut di kembangkan. Dimasa depan mereka merupakan pelaku utama dalam perubahan masyarakatnya, sehingga maju mundurnya kehidupan mendatang ada di tangannya. Dan bagaimana mereka sukses dijamannya amat tergantung kepada keseriusan dalam menanggapi suatu informasi, mereka dalam membiasakan dirinya untuk menjadi generasi yang berkepribadian Islami yang tangguh (syakhshiyah Islamiyah) yaitu memiliki pemikiran, perasaan dan perilaku yang mulia sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Keteguhan dalam menjaga aqidah, ketulusan dalam berprilaku sosial (mu’amalah), disertai dengan kepatuhan dalam beribadah.

Sejalan dengan pemikiran di atas, serta untuk mengoptimalkan hadirnya bulan Ramadhan sebagai Syahrul Tarbiyah, maka kami selaku pengurus KKG PAI Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana rutinitas tahun-tahun sebelumnya, mengadakan paket pembinaan kepribadian Islam bagi seluruh peserta didik melalui kegiatan Pesantren Kilat.

II.     DASAR KEGIATANDasar Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1.      Al – Qur’an dan Hadits
2.      Pancasila dan UUD 1945
3.      Juklak dari Kemenag dan Kemdikbud
4.      Program Kerja KKG PAI
5.      Keputusan Pimpinan/Instansi terkait serta hasil musyawarah/rapat intern Panitia Pesantren Kilat

III.      MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan pesantren kilat adalah sebagai berikut :
1.      Melaksanakan Program Kerja
2.      menumbuhkembangkan Keimanan dan ketaqwaan melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT;
3.      Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan peserta / siswa dapat terjadi perubahan sikap baik ucapan, tindakan atau perbuatan dan juga perubahan rohaninya yang tak terlupakan sepanjang hayatnya.


IV.    NAMA DAN TEMA KEGIATAN
    Nama kegiatan  :      Pesantren Kilat Ramadhan 1433 H /2012 M SD/MI Se-Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.
Tema kegiatan   :      “Terbentuknya Pelajar yang berwawasan luas, berakhlakul karimah dan bertaqwa kepada Allah SWT”

V.      WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
a.       Waktu Kegiatan          : Jum’at – Sabtu , 3 – 4 Agustus 2012
b.      Tempat Kegiatan         : SDN Menteng 03 Pagi

VI.  PESERTA
Seluruh peserta adalah siswa dan siswi perwakilan 27 Sekolah SD/ MI di Kecamatan Menteng. Setiap sekolah diwakili oleh Sepuluh (10) anak putra/putri yang berasal dari Kelas : V dan VI  (muslim dan muslimah) dengan jumlah seluruhnya 270 siswa.

VII.   TUTOR / PEMATERI
Guru-guru Pendidikan Agama Islam Kecamatan Menteng dan Guru-guru lain yang berkompeten dari Kecamatan Menteng.

VIII.  PANITIA KEGIATAN
    Panitia kegiatan terdiri dari:
1)      Para guru Pendidikan Agama Islam se-Kecamatan Menteng
2)      Guru yang ditunjuk oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)  kecamatan menteng.
3)      Kepanitiaan  ( terlampir )

IX.        ANGGARAN KEGIATAN ( Terlampir )

X.          JADWAL KEGIATAN ( Terlampir )

XI.        PENUTUP

Demikian proposal kegiatan pesantren kilat Ramadhan 2011 ini kami susun dengan harapan mendapat dukungan dari semua pihak. Kita harapkan dengan terlaksananya kegiatan ini akan dapat meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Amin.


                                                                                                                       Jakarta, 23 Juli 2012

PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PESANTREN KILAT RAMADHAN 1433 H / 2012 M
SD/MI  SE- KEC. MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

                   Ketua                                                                                          Sekretaris
HIDAYATULLAH, S.PdI                                                             MUHAIMIN PUTRA, S.PdI

                                                                  Mengetahui

Kepala Seksi Dinas Dikdas                                                             Pengawas Pendidikan Agama Islam
Kecamatan Menteng                                                                       Kecamatan Menteng

       


Drs. TAUFIQ RAHMAN, M.Si                                                 Hj. SITI RUQOYAH T.S, S.Ag
NIP. 196502121992031009                                                NIP. 195710211982032001Lampiran 1 :
SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PESANTREN KILAT RAMADHAN 1433 H / 2012 M
SD/MI  SE- KEC. MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Pelindung                           : Camat Menteng
Penasehat                           : Kasi Dinas Dikdas Kecamatan Menteng
Penanggungjawab              :   1.  Pengawas Pendais Kec. Menteng
                                             2.  K3S Kec. Menteng.
                                             3.  PGRI Kec. Menteng
Ketua Panitia                      :  Hidayatullah, S.PdI
Wakil Ketua                       :  Warya A. Nasrullah, M.PdI
Sekretaris                            : Muhaimin Putra, S.PdI
Wakil Sekretaris                 :  Nurhayati, S.Ag
Bendahara                          :  Yuniar, S.Pd
Wakil Bendahara                :  Ating Mutiah, S.Ag

Seksi Kesekretariatan      :                                   Seksi Acara :
1.      Nurhayati, S.Ag.                                          1. H. Syamsudin, S.Pd
2.      Muhaimin Putra, S.PdI                                 2. Warya A. Nasrullah, M.Pd.I
3.      Isma                                                            3. H.M.Mukarom, S.Ag.
           4.   Rilaniar                                                       4. Siti Rahmianti, S.Ag
           5.   Izzudin, S.Pd.I                                            5. Heri Pujianto                     
           6.   Fauzan                                                        6. Mustari
           7.  Edi Suryana                                                  7. Supri
                       8. Baron Jaya Santika, S.Pd
                       9. Maman Suparman, S.Pd

Seksi Humas          :                                               Seksi Konsumsi :
1.      Faizin, S.Ag.                                                 1. Ating Mutiah, S.Ag
2.      Sopiandi                                                       2. Hj. Mundiroh, S.Pd
                                                                                     3. Enis Nisaiyah, S.Pd
     Seksi Perlengkapan:                                           
1.      Qomaddin, S.Ag.                                       Seksi Dokumentasi :
2.      Satoto, S.PdI                                              1. Dede Adianto, S.Pd
3.      T. Sunarti, S.Ag.                                         2. Indah          
4.      Mukhozin, S.Ag.                                        Seksi Dana :
5.      Badiatul Badariah, S.Ag.                             1. Hj. Herawati                      
6.      Sundiyah                                                     2. Hj. Siti Khairani, S.Ag.                  
7.      Muhammad, S.Ag.
8.      Rachmawati, S.Ag.                                                Seksi Keamanan dan Kebersihan :
9.      Zunarniwati                                                Penjaga Sekolah SDN Menteng 03 Pagi
10.  Wadjijo
11.  Asep Setiawan, S.PdLampiran 2 :

ANGGARAN DANA/BIAYA
KEGIATAN PESANTREN KILAT RAMADHAN 1433 H / 2012 M
SD/MI  SE- KEC. MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

A.     PENGELUARAN
NO
U R A I A N
JUMLAH ( Rp )
1
Kesekretariatan / Administrasi
4.795.000

a.       Penggandaan Proposal
b.      Spanduk @ 2 x Rp. 300.000
c.       Name Tag @ 310 x Rp. 1.500
d.      Piagam peserta dan panitia @ 310 x Rp. 3.000
e.       ATK
f.       Penggandaan Materi @ 300 x Rp. 5.000

300.000
600.000
465.000
930.000
1.000.000
1.500.000
2
Konsumsi
20.000.000

a.        Konsumsi Peserta @ 2x270 x Rp. 25.000
b.      Konsumsi Panitia dan Undangan @ 2x50 x Rp. 25.000
c.       Konsumsi Buka Bersama para Kepala Sekolah @ 80 x Rp 50,000,-
13.500.000
2.500.000
4.000.000
3
Dokumentasi dan Publikasi
2.500.000

a.       Dokumentasi
b.      Publikasi
1.000.000
1.500.000
4
Pemberi Materi / Pembimbing
8.100.000

a.       Tutor/ penceramah dari luar @ 3 x Rp. 700.000
b.      Tutor / Pemateri dari dalam @ 30 x Rp. 200.000
2.100.000
6.000.000
5
Humas
500.000
6
Kebersihan dan keamanan
1.000.000
7
Biaya tak terduga
3.689.500

J u m l a h
36.895.000
Terbilang : Tiga puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah

B.     PEMASUKAN
Kebutuhan biaya tersebut di atas dibebankan kepada pihak sekolah yang ada di kecamatan Menteng, per siswa dikenakan RP. 5.000,00 ( Lima ribu rupiah ),sehingga dengan estimasi jumlah siswa ada 5.000 siswa, maka akan terkumpul dana sebesar RP. 25.000.000,00 ( Dua puluh lima juta rupiah ). Adapun kekurangan dana yang ada diharapkan dapat tertutupi dari K3S SD, MKS Sanggar SMP, IGTK dan  para donatur.

Catatan :
Dana dari tiap Sekolah diserahkan ke bendahara ( IBU YUNIAR, S.Pd / IBU ATING MUTIAH, SAg )  Paling lambat hari Rabu, 1  Agustus 2012.Lampiran 3 :
JADWAL ACARA
KEGIATAN PESANTREN KILAT RAMADHAN 1433 H / 2012 M
SD/MI  SE- KEC. MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NO
WAKTU
ACARA
PENAGGUNG JAWAB

Sabtu,
3 Agust 2012


1
07.30 - 08.30
Registrasi peserta, pembagian ID Card
Panitia
dan materi Sanlat

2
08.30 - 09.00
Pembukaan :

− Pembacaan Kalam Illahi
− Laporan Panitia Pelaksana
Ketua Panitia 
-      Sambutan Kasi Dikdas Kec. Menteng
Drs. Taufiq Rohman, M.Si
− Pembukaan Acara
Camat Menteng 
− Pengarahan acara
Panitia 
− Doa
H.M. Mukarom, S.Ag
3
09.00 - 10.15
Materi I : Kontrak Belajar
Tutor
4
10.15- 11.45
Materi II : Dinul Islam
Tutor
5
11.45 - 12.00
Persiapan shalat Dhuhur
Panitia
6
12.00 - 13.00
Shalat Dhuhur berjamaah dan Kultum
Panitia
7
13.00 - 14.30
Mater III : Aqidah ( Keimanan ) dan Akhlak
Tutor
8
14.30 - 15.25
Materi IV : Ibadah
Tutor
9
15.30 - 16.00
Shalat Ashar berjamaah
Panitia
10
16.00 – 16.45
Mandi dan persiapan buka puasa
Panitia
11
16.45 - 17.55
Ceramah Menjelang Buka Puasa Bersama
Ust. Drs. Nurul Huda
12
18.00 - 19.00
Buka puasa, Shalat Maghrib berjamaah
Panitia
13
19.00 - 20.00
Shalat Isya dan Tarawih berjamaah
Panitia
14
20.00 - 21.30
Materi VI : Sirah Nabawiyah
Tutor
Minggu,
4Agust 2012


15
21.30 - 03.00
Mimpi Indah
Panitia
16
03.00 - 03.45
Materi VII : Muhasabah
Tutor
17
03.45 - 04.30
Makan Sahur
Panitia
18
04.30 - 05.00
Persiapan Shalat Subuh
Panitia
19
05.00 - 05.30
Shalat Subuh berjamaah dan kultum
Panitia
20
05.30 - 06.00
Jalan Pagi
Panitia
21
06.00 - 07.30
Mandi
Panitia
22
07.30 - 09.00
Materi VIII : Sejarah Kebudayaan Islam
Tutor
23
09.00 - 10.30
Materi IX : Ilmu Pengetahuan dalam Islam
Tutor
 24
10.30 - 11.30
Pemutaran Film Pendidikan (Film Islami )
Tutor
25
11.30 – 12.00
Persiapan shalat Dhuhur
Panitia
26
12.00 - 13.00
Shalat Dhuhur berjamaah dan kultum
Panitia
27
13.00 - 13.30
Beres- Beres Persiapan Penutupan
Panitia
28
13.30 - 14.30
Penutupan oleh Pengawas PAI
Hj. Siti Ruqayah

Catatan :
1.    Jadwal acara dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi
2.   Peserta Sanlat Ramadhan 2012 wajib mengikuti jadwal acara dan mentaati peraturan / tata tertib yang berlaku
3.   Perlengkapan yang harus dibawa atau dikenakan peserta, yaitu :
a.       Wajib memakai busana muslim dan muslimah warna putih
b.      Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 buah
c.       Membawa baju pengganti yaitu baju muslim dan baju/kaos untuk tidur
d.      Perlengkapan/peralatan mandi
e.       Perlengkapan shalat,
f.       Obat-obatan pribadi
g.      Selimut untuk tidur
h.      Makanan ringan (snack) untuk pribadiLampiran 4 :

PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PESANTREN KILAT RAMADHAN 1433 H / 2012 M
SD/MI  SE- KEC. MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Sekretariat : Jln. Cilacap No. 5, Menteng, Jakarta Pusat Telp. (021) 3147961

FORMULIR PENDAFTARAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama               : ………………………………………………………………………………
NIP/NRK        : ………………………………………………………………………………
Jabatan                        : Kepala Sekolah
Unit Kerja       : ………………………………………………………………………………
Dengan ini mohon untuk dicatat sebagai peserta Kegiatan Pesantren Kilat Ramadhan 2012 atas nama :
Peserta Laki-laki                                                              Peserta Perempuan
1. .....................................                                               1. .........................................
2. .....................................                                               2. .........................................
3. ......................................                                              3. .........................................
4. ......................................                                              4. .........................................
5. ......................................                                              5. .........................................
Adapun data peserta lengkap terlampir.
Demikianlah data ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,    Agustus 2012
Kepala Sekolah
__________________
                                                                                                NIP.

Lampiran 5 :

PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PESANTREN KILAT RAMADHAN 1433 H / 2012 M
SD/MI  SE- KEC. MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Sekretariat : Jln. Cilacap No. 5, Menteng, Jakarta Pusat Telp. (021) 3147961

DATA PESERTA
Yang bertanda tangan di bawah ini :                                    
Nama                                       : ………………………………………………………………
Tempat dan tanggal lahir        :  ……………………………………………………………..
Jenis Kelamin                          : ………………………………………………………………
Hobby/Kegemaran                  : ………………………………………………………………
Alamat                                                : ………………………………………………………………                                   
Sekolah Asal                           : ………………………………………………………………
Nama Orang Tua                     : ………………………………………………………………
Pekerjan Orang Tua    : ………………………………………………………………………
Pendidikan Orang Tua            : ………………………………………………………………
No. Telp / Hp                          : ………………………………………………………………
Dengan ini siap mengikuti Pesantren Kilat Ramadhan 2012 selama 2 (dua) hari dari tanggal 3 – 4 Agustus 2012 dan akan mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam kegiatan tersebut.
Jakarta,    Agustus 2012
Mengetahui/Menyetujui                                                          Yang Membuat / Peserta
Orang Tua


__________________                                                            ___________________

sumber: hidayatullah75.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...